« Назад

300,00 kv. m. aikštelės, esančios Alytaus GS teritorijoje, nuomos aukcionas Nr.VGIN-361

Дата и время публикации: 2017-03-20 15:13
Название обьявления: AB "Lietuvos geležinkeliai" nuomoja aukciono būdu 300,00 kv. m. aikštelę (unik. Nr.1996-9001-5108), esančią Alytaus GS teritorijoje, Alytuje.
Текст обьявления:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ

           

 1. Nuomojamas objektas: – 300,00 kv.m aikštelė prie 2 kelio (unik. Nr. 1996-9001-5108), esanti Alytaus GS, Stoties g. 18, Alytuje.
 2. Naudojimo sąlygos: turtas išnuomojamas sandėliavimo veiklai, nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu „Kauno geležinkelių infrastruktūra".
 3. Nuomos terminas: 6 (šeši) mėnesiai.
 4. Pradinis nuompinigių dydis – 0,40 Eur/kv. m be PVM per mėn. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM (0.08 Eur PVM). Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį. Minimalus aukciono kainos kėlimo intervalas – 0,05 Eur/kv.m (be PVM).
 5. Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2017 m. kovo 31 d., darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Valiumi Liukaičiu (tel. 837 272910; mob. 8 68609304, el. paštas v.liukaitis@litrail.lt).
 6. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT14 7044 0600 0399 8477 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kaunas geležinkelių infrastruktūra", M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas, mokėjimo paskirtyje nurodykite -„Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui VGIN-361"). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 7. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 8. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

9.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;

9.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

9.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);

9.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;

 1. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 2. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 4. Paraiškos teikiamos (aukciono dalyvių registravimas), ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2017 m. balandžio 18 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-361

[nurodyti objektą iš 1. punkto]

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

nuo 2017 m. balandžio 6 d. 7.00 val. iki 2017 m. balandžio 11 d. 11.00 val. adresu: Mindaugo g. 12, LT- 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už paraiškų (aukciono dalyvių) registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 2692185; mob.  (8~687) 37008; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt

 1. Aukcionas įvyks 2017 m. balandžio 18 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Rasą Nanartavičienę (tel. (8~5) 269 2062; mob. (8610) 00364; el. paštas: r.nanartaviciene@litrail.lt).
Документы: