« Powrót

Vietos ant GSM-R ryšio bokštų, esančių visoje Lietuvos teritorijoje (viso 94 vietos), nuomos aukcionas Nr.VGIN-631

2020-06-02 16:46
Vietos ant GSM-R ryšio bokštų, esančių visoje Lietuvos teritorijoje (viso 94 vietos), nuomos aukcionas Nr.VGIN-631
AUKCIONO NR. VGIN-631 SĄLYGOS

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ
 
1. Nuomojami objektai - vietos ant GSM-R ryšio bokštų (Priedas Nr. 1), esančių visoje Lietuvos teritorijoje (viso 94 vietos).
2. Aukciono sąlygos:
2.1.  turtas išnuomojamas telekomunikacinės įrangos įrengimui;
2.2.  nuomos terminas – 5 (penkeri) metai, kasmet peržiūrint sąlygas;
2.3.  nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su nuomotoju;
2.4.  kitos papildomos sąlygos nurodytos Priede Nr. 2. (bus numatytos nuomos sutartyje).
3. Pradinis objektų nuompinigių dydis pateikiamas priede Nr.1. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
4. Objektai gali būti apžiūrėti iki š.m. birželio 8 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingais darbuotojais: Klaipėdos regione – Saulius Čižauskas tel. +370 46 202240; Šiaulių regione – Giedrius Aleksandravičius tel. +37041 203240; Kauno regione – Tomas Laurinėnas tel.+370 37 2722214; Vilniaus regione – Tautvydas Pucėta tel. +370 5 2693607.
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (bendras visai pageidaujamų nuomotis objektų sumai už 3 mėn. laikotarpį) į LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-631). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Aukcionas bus vykdomas dėl kiekvienos objekto pozicijos atskirai.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką (priedas Nr.3) dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. AB ,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. birželio 11 d. 8 val. iki 2020 m. birželio 12 d. 14 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2020m. birželio 16 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-631

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
13. Aukcionas įvyks 2020 m. birželio 16 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Paulių Mackevičių (mob. 8650 18607; el. paštas: [email protected]).
 Objektų sąrašas
 Papildomos sąlygos
 Paraiškos forma