« Powrót

Keleiviamas_Apie

„LTG Link(ankstesnis pavadinimas „LG Keleiviams"), įmonės kodas – 305052228, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.

Adresas – Geležinkelio g. 16, Vilnius.               

Teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė.

UAB „LTG Linkyra dukterinė bendrovė, kurią patronuoja AB „Lietuvos geležinkeliai(https://www.litrail.lt/), 100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliams".

AB „Lietuvos geležinkeliamspriklausanti akcijų nominalių verčių suma – 156 237 000 Eur.

AB „Lietuvos geležinkeliųakcijas valdo Susisiekimo ministerija.

Veiklos tikslai, vizija ir misija

AB „Lietuvos geležinkeliai" veiklos strategija

Susisiekimo ministerijos Lūkesčių raštas

LTG įmonių grupė, reaguodama į geografinius bei ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius, lemiančius kintančias prekybos kryptis ir keleivių srautus, savo veiklą planuoja ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje. Siekiant, kad LTG ilgalaikėje korporatyvinėje strategijoje 2018–2030 m. numatytos strateginės kryptys ir tikslai būtų kuo labiau orientuoti į konkrečias LTG įmonių grupės vykdomas veiklas, parengtos ilgalaikės atskirų LTG verslo vienetų strategijos. Viena iš jų – „LTG Linkilgalaikė strategija 2018–2030 m., kuri kasmet peržiūrima ir tobulinama. 

Bendrovės misija – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju keliaujančių pasirinkimu.

Struktūra

Duomenys apie valdymo / priežiūros organų narius

Generalinis direktorius ir valdybos narys Linas Baužys

Valdybos nario pareigas eina nuo 2019 02 25.

„LTG Link" generalinis direktorius nuo 2019 metų rugsėjo mėn. (2017 m. kovą–2019 m. rugpjūtį ėjo „Lietuvos geležinkelių" Keleivių vežimo departamento direktoriaus pareigas).

UAB „Geležinkelio tiesimo centras" valdybos pirmininkas nuo 2017 m. gruodžio mėn.

Darbo patirtis:

2001–2008 m. Naftos produktų transportavimo  vadovas, AB „Mažeikių nafta"

2008–2009 m. Pirminės logistikos direktorius, AB „Mažeikių nafta"

2009–2015 m. Vamzdynų ir jūrinių terminalų direktorius, AB „ORLEN Lietuva"

2015–2017 m. Logistikos direktorius, AB „ORLEN Lietuva"

2017–2019 m. Keleivių vežimo direkcijos direktorius, AB „Lietuvos geležinkeliai"

2019 m. – dabar UAB „LTG Link" generalinis direktorius

Išsilavinimas:

1990–1992 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, P. Vileišio geležinkelio transporto fakultetas

2001–2004 m. Šiaulių valstybinė kolegija

2002 –2005 m. Šiaulių universitetas, Verslo vadybos bakalauras

2012–2014 m. Klaipėdos universitetas, Jūrų inžinerijos magistras

2018–2019 m. „Baltic Institute of Corporate Governance", valdybos nario ir valdybos pirmininko studijos

Valdybos pirmininkas Mantas Bartuška

Valdybos pirmininko pareigas eina nuo 2019 11 29.

Mantas Bartuška yra bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius, taip pat eina AB „Klaipėdos nafta" valdybos nario pareigas.

Darbo patirtis:

2004–2007 m. Audito jaunesnysis konsultantas, „BDO Auditas ir apskaita"

2007–2010 m. Audito vyresnysis konsultantas, „Ernst & Young Baltic"

2010–2014 m. Finansų ir administravimo departamento direktorius, „Klaipėdos nafta"

2014–2016 m. Generalinis direktorius, „Klaipėdos nafta"

2016 m. – dabar Generalinis direktorius, AB „Lietuvos geležinkeliai"

M. Bartuška taip pat trejus metus pirmininkavo energijos išteklių biržos operatorės UAB „Baltpool" valdybai.

2014 m. dienraščio „Verslo žinios" ir Finansų analitikų asociacijos rinkimuose M. Bartuška pripažintas Metų finansų vadovu. 2015 m. jam įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis.

Išsilavinimas:

2003–2007 m. Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

2015–2017 m. Pietų Danijos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

2015 m. Baltijos korporatyvinio valdymo institutas, Valdybos nario studijos

2016 m. Kembridžo universiteto Verslo mokykla, Lyderystės studijos

Valdybos nariai

Daiva Pivoriūnienė

Valdybos narės pareigas eina nuo 2019 11 29.

Darbo patirtis:

2000–2002 m. Transporto direktorė, UAB „Tromina"

2002–2005 m. Logistikos direktorė, UAB „Fazer Lietuva"

2005–2008 m. Logistikos direktorė, UAB „Kesko Agro Lithuania"

2008–2010 m. Regiono pardavimų vadybininkė, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva"

2011–2015 m. Tinklo plėtros vadovė, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva"

2014–2018 m. Mažmeninės prekybos direktorė, „Circle K Lietuva"

2018–2019 m. Keleivinių stočių departamento direktorė, Keleivių vežimo direkcija (dabar UAB „LTG Link"), AB „Lietuvos geležinkeliai" 

2019 m. – dabar Turto valdymo paslaugų centro vadovė, AB „Lietuvos geležinkeliai"

2019 m. – dabar Direktorė, UAB „Gelsauga"

Išsilavinimas:

1999–2004 m. Transporto inžinerijos vadyba, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bakalauras

2005–2007 m. Tarptautinė teisė ir verslas, Vilniaus universitetas, magistras

2017–2018 m. Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams, Baltijos vadybos institutas, Verslo ir vadybos magistras

Dovilė Aleksandravičienė

Valdybos narės pareigas eina nuo 2019 03 25.

Darbo patirtis:

2003–2005 m. Produktų grupės vadybininkė, UAB „Kruzas Nordic Cosmetics Distributions"

2005–2008 m. Rinkodaros skyriaus vadovė, UAB „BILIETAI LT"

2008–2009 m. Marketingo vadovė, Strateginio valdymo ir plėtros padalinys, UAB „BILIETAI LT"

2009–2014 m. Veiklos vadovė, UAB „BILIETAI LT"

2013–2016 m. Komunikacijos departamento direktorė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2016–2017 m. Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė, UAB „Conresta"

2017 m. – dabar Verslo vystymo ir rinkodaros departamento direktorė, UAB „LTG Link"

Išsilavinimas:

1999–2003 m. Sociologija, Vilniaus universitetas, bakalauras

2003–2006 m. Sociologija, Vilniaus universitetas, magistras

2007–2008 m. Rinkodaros strategijos ir valdymo programa, ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas, vadovų magistro studijos

Mantas Dubauskas

Valdybos nario pareigas eina nuo 2019 11 29.

Darbo patirtis:

1999–2008 m. Žurnalistas, UAB „Lietuvos rytas"

2008–2010 m. Redaktorius, UAB „Lietuvos rytas"

2010–2014 m. Redaktorius, UAB „SC Baltic Media"

2014–2016 m. Patarėjas, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2016 – dabar Komunikacijos direktorius, AB „Lietuvos geležinkeliai"

Išsilavinimas:

2009–2015 m. Verslo administravimas ir vadyba, bakalauras

Specialieji įpareigojimai

http://www.litrail.lt/specialieji-ipareigojimai                                                                 

Specialiojo įpareigojimo tikslas

http://www.litrail.lt/specialieji-ipareigojimai   

2019 m. I pusmečio UAB „LTG Link" sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, ir sutrumpintas pranešimas

http://www.litrail.lt/documents/10279/0/2019

Korupcijos prevencija

http://www.litrail.lt/korupcijos-prevencija

Einamaisiais kalendoriniais metais skirti valstybės biudžeto asignavimai

2020 metams iš viso skirta 26,8 mln. Eur, lengvatoms numatyta 3,6 mln. Eur.

Reguliuojantys teisės aktai (nustatytos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir (arba) reguliuojama kainodara)

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių VVĮ nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias VVĮ yra pavesta vykdyti valstybės sprendimu.  

Specialiojo įpareigojimo pavadinimas – viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos. 

Specialiojo įpareigojimo tikslas – užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais. 

Funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą viešųjų paslaugų teikimo (t. y., Valstybės biudžeto lėšų, skirtų LTG programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti), naudojimo sutartį, kurios objektas be kitų įpareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įpareigojimo vykdymas. Specialiojo įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.  

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis. 

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – LR geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo". 

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis. 

Socialinės atsakomybės iniciatyvos ir priemonės, svarbūs vykdomi ar planuojami vykdyti investiciniai projektai

„LTG Link" vadovaujasi „Lietuvos geležinkelių" grupės socialinės atsakomybės politika –http://www.litrail.lt/socialine-atsakomybe

Vykdomas investicinis projektas – bilietų pardavimo sistemos diegimas.

Naujoji bilietų pardavimo sistema leis keleiviams įsigyti bilietus į traukinius mobiliojoje programėlėje, atnaujintame tinklalapyje ar bilietų pardavimo automatuose stotyse. Sistema bus pritaikyta skirtingus poreikius turintiems keleiviams.

Įstatai

UAB „LTG Link" Įstatai pdf

Veiklos strategijos santrauka                                             

UAB „LTG Link" – AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės dalis, skatinanti žmones keliauti ekologiška ir saugia transporto priemone – traukiniu. Įmonės tikslas – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė veiklą tęsia kaip atskiras juridinis vienetas, kuris anksčiau buvo žinomas kaip AB „Lietuvos geležinkelių" Keleivių vežimo direkcija.                                               

Atlyginimų politika (apimanti vadovo DU, valdybos narių, komitetų narių atlygio nustatymą, detaliau apibūdintą Bendrovių valdymo kodekse)                                   

Atlygio politikos nuostatos

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.  Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.

Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus: 

  • pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;
  • vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;
  • darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai.

Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2019 12 31

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Generalinis direktorius*

1

8 200

Aukščiausio lygmens vadovai*

4

5 280

Vidurinio lygmens vadovai, vyriausieji specialistai**

75

2 261

Specialistai, darbininkai**

630

1 530

Iš viso

710

1 636

 

*pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai;

**pateikti 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. UAB „LTG Link" duomenys.

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios metinės dalies, išmokamos metams pasibaigus – metinio paskatinimo, susieto su valdybos patvirtintų Bendrovės metinių tikslų pasiekimu. Kiekvienais metais bendrovės valdyba patvirtina metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali metinio paskatinimo galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio.

Valdybos narių atlygis

Vadovaujantis LR Geležinkelių transporto kodekso nuostatomis, AB „Lietuvos geležinkeliai" dukterinių bendrovių kolegialių valdymo organų nariais renkami tik vertikaliosios integracijos įmonių grupės darbuotojai. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „LTG Link" visi valdybos nariai yra akcininko (t. y. AB „Lietuvos geležinkeliai") atstovai, valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nemokamas.

 

2020-10-22