Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

846,00 kv.m (500 kv.m. ir 346 kv.m.) ploto aikštelės, esančios Kaišiadorių GS, Elektros g. 7, Kaišiadoryse (unikalus Nr. 4400-3160-7371), nuomos aukcionas Nr.VGIN-531

846,00 kv.m (500 kv.m. ir 346 kv.m.) ploto aikštelės, esančios Kaišiadorių GS, Elektros g. 7, Kaišiadoryse (unikalus Nr. 4400-3160-7371), nuomos aukcionas Nr.VGIN-531

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ

           

 1. Nuomojamas objektas: – 846,00 kv.m (500 kv.m. ir 346 kv.m.) ploto aikštelė, esanti Kaišiadorių GS,  Elektros g. 7, Kaišiadoryse (unikalus Nr. 4400-3160-7371).
 2. Naudojimo sąlygos: nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai".
 3. Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.
 4. Objektas išnuomojamas krovinių sandėliavimo, krovos veiklai. Nuomininkas privalo nuomojamą aikštelę naudoti pagal paskirtį, nurodytą nuomos sutartyje, tik gavęs visus reikalingus teisės aktais nustatytus leidimus, reikalingus veiklai vykdyti. Nuomojamoje aikštelėje vykdoma veikla turi netrukdyti geležinkelio veiklai ir atitikti gamtosaugos reikalavimus.
 5. Nuomininkas gali pateikti pasiūlymą nuomoti visą aikštelės plotą arba vienai iš jos dalių (500 kv.m  arba 346 kv.m). Aukciono laimėtoju bus pripažintas aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį už vieną kvadratinį metrą.
 6. Pradinis nuompinigių dydis – 0,40 Eur/kv. m be PVM per mėn. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM (0.08 Eur PVM). Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį. Minimalus aukciono kainos kėlimo intervalas – 0,15 Eur/kv.m.
 7. Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2018 m. gegužės 15 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Andrium Baniuliu (tel. 837 272910; mob. +370 62662995, el. paštas andrius.baniulis@litrail.lt).
 8. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT94 7044 0600 0400 7998 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija, Mindaugo g. 12, Vilnius, mokėjimo paskirtyje nurodykite -„Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui VGIN-531"). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 9. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 10. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

11.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;

11.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

11.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);

11.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;

 1. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 2. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 4. Paraiškos teikiamos (aukciono dalyvių registravimas), ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2018 m. gegužės 29 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-531

[nurodyti objektą iš 1. punkto]

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

nuo 2018 m. gegužės 16 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 22 d. 11.00 val. adresu: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 001B kab. Asmuo atsakingas už paraiškų (aukciono dalyvių) registravimą – Dalia Katauskienė tel. +37052693815, el. paštas: d.katauskiene@litrail.lt;

 1. Aukcionas įvyks 2017 m. gegužės 29 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Rasą Nanartavičienę (tel. (8~5) 269 2062; mob. (8610) 00364; el. paštas: r.nanartaviciene@litrail.lt).
Skelbimo pavadinimas: 846,00 kv.m (500 kv.m. ir 346 kv.m.) ploto aikštelės, esančios Kaišiadorių GS, Elektros g. 7, Kaišiadoryse (unikalus Nr. 4400-3160-7371), nuomos aukcionas Nr.VGIN-531
Skelbimo tekstas:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ

           

 1. Nuomojamas objektas: – 846,00 kv.m (500 kv.m. ir 346 kv.m.) ploto aikštelė, esanti Kaišiadorių GS,  Elektros g. 7, Kaišiadoryse (unikalus Nr. 4400-3160-7371).
 2. Naudojimo sąlygos: nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai".
 3. Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.
 4. Objektas išnuomojamas krovinių sandėliavimo, krovos veiklai. Nuomininkas privalo nuomojamą aikštelę naudoti pagal paskirtį, nurodytą nuomos sutartyje, tik gavęs visus reikalingus teisės aktais nustatytus leidimus, reikalingus veiklai vykdyti. Nuomojamoje aikštelėje vykdoma veikla turi netrukdyti geležinkelio veiklai ir atitikti gamtosaugos reikalavimus.
 5. Nuomininkas gali pateikti pasiūlymą nuomoti visą aikštelės plotą arba vienai iš jos dalių (500 kv.m  arba 346 kv.m). Aukciono laimėtoju bus pripažintas aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį už vieną kvadratinį metrą.
 6. Pradinis nuompinigių dydis – 0,40 Eur/kv. m be PVM per mėn. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM (0.08 Eur PVM). Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį. Minimalus aukciono kainos kėlimo intervalas – 0,15 Eur/kv.m.
 7. Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2018 m. gegužės 15 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Andrium Baniuliu (tel. 837 272910; mob. +370 62662995, el. paštas andrius.baniulis@litrail.lt).
 8. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT94 7044 0600 0400 7998 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija, Mindaugo g. 12, Vilnius, mokėjimo paskirtyje nurodykite -„Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui VGIN-531"). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 9. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 10. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

11.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;

11.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

11.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);

11.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;

 1. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 2. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 4. Paraiškos teikiamos (aukciono dalyvių registravimas), ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2018 m. gegužės 29 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-531

[nurodyti objektą iš 1. punkto]

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

nuo 2018 m. gegužės 16 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 22 d. 11.00 val. adresu: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 001B kab. Asmuo atsakingas už paraiškų (aukciono dalyvių) registravimą – Dalia Katauskienė tel. +37052693815, el. paštas: d.katauskiene@litrail.lt;

 1. Aukcionas įvyks 2017 m. gegužės 29 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Rasą Nanartavičienę (tel. (8~5) 269 2062; mob. (8610) 00364; el. paštas: r.nanartaviciene@litrail.lt).
Susijusios nuotraukos: