Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

73,36 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Stoties g. 25 Jonavoje, uždaras nuomos konkursas

Paskelbimo data ir laikas: 2017-09-15 10:26
Skelbimo pavadinimas: 73,36 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Stoties g. 25 Jonavoje, uždaras nuomos konkursas
Skelbimo tekstas:


AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA UŽDARĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ

           

 

 1. Nuomojamas objektas: 73,36 kv. m. ploto negyvenamosios patalpos ūkiniuose pastatuose (žymėjimas plane R-1, R-2, R-4, R-5, R-6, R-7, R-11, 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-11), esančias Stoties g. 25 Jonavoje (unikalus Nr. 4689-6000-2037).
 2. Naudojimo sąlygos:
 • turtas išnuomojamas sandėliavimo veiklai;
 • Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas;
 1. Nuomos terminas: 3 (treji) metai, bet ne ilgiau kaip iki jų pardavimo.
 2. Pradinis nuompinigių dydis:  0,05 Eur/kv.m. be PVM per mėn.
 3. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. spalio 9 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Valiumi Liukaičiu (tel. 837 272910; mob. 8 68609304, el. paštas v.liukaitis@litrail.lt).
 4. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT14 7044 0600 0399 8477 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kaunas geležinkelių infrastruktūra", M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas, mokėjimo paskirtyje nurodykite -„ Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. 1179-N"
 5. Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.
 6. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.
 7. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2017 m. spalio 16 d. 12.00 val.  Konkursui Nr. 1179-N

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

paraiškos teikiamos iki 2017 m. spalio 16 d. 11 val. adresu: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 001B kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Dalia Katauskienė tel. +37052693815, el. paštas: d.katauskiene@litrail.lt

 1. Komisijos posėdis įvyks 2017 m. spalio 16 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Rasą Nanartavičienę (tel. (8~5) 269 2062; mob. 8610 00364; el. paštas: r.nanartaviciene@litrail.lt).

 

73,36 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų ūkiniuose pastatuose (žymėjimas plane R-1, R-2, R-4, R-5, R-6, R-7, R-11, 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-11), uždaro nuomos konkurso Nr. 1179-N sąlygos

 

            1.         Pasiūlymų pateikimas:

            1.1.      Pasiūlymai konkursui priimami iki 2017 m. spalio 16 d. 11 val. Lietuvos Respublikos laiku, konkurso dalyvio voke. Vokas turi būti užklijuotas, užantspauduotas (arba voko klijavimo vietos pažymėtos konkurso dalyvio parašais, jei konkurso dalyvis neturi antspaudo), ant jo turi būti užrašyta "Konkursui Nr. 1179-N" AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 001B kab., dalyvio pavadinimas ir adresas.

 

1.2. Uždarame nekilnojamojo turto nuomos konkurse gali dalyvauti tik gyvenamųjų namų Stoties g. 23 ir Stoties g. 25 Jonavoje butų ir žemės sklypų savininkai.

            1.3.      AB „Lietuvos geležinkeliai" neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu registruotu laišku grąžinamas dalyviui.

            1.4.      Reikalavimai pasiūlymui:

            1.4.1.   Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.

            1.4.2.   Pasiūlyme turi būti nurodyti: konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, banko sąskaitos rekvizitai, kontaktiniai telefono bei fakso numeriai, ar jis [ yra/nėra ] asocijuotas (susijęs) pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su AB „Lietuvos geležinkeliai".

            1.4.3.   Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti siūlomą nuomos kainą eurais (be PVM), bei nurodyti, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis. Nuomos konkurse dalyvaujantis dalyvis turi nurodyti kokiai paskirčiai ketina naudoti nekilnojamąjį turtą. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas. Pasiūlymas turi būti pasirašytas konkurso dalyvio arba jo tinkamai įgalioto atstovo.

            1.5.      Konkurso dalyvis arba dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kartu su pasiūlymu pateikia:

            1.5.1.   banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis  LT14 7044 0600 0399 8477 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kaunas geležinkelių infrastruktūra", M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas) sumokėjo pradinę įmoką, lygią paskelbtos pradinės turto nuomos 2 mėnesių kainai. Pradinė konkurso laimėtojo įmoka įskaitoma kaip suma Sutarties įvykdymui užtikrinti. Konkurso dalyviams pateikusiems konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus ir nelaimėjusiems konkurso, pradinė įmoka grąžinama per 14 darbo dienų po nuomos sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo;

          1.5.2. patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių;

          1.5.3.      konkurso dalyvį identifikuojančio dokumento kopiją:

          1.5.3.1.   fiziniai asmenys pateikia asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio parašu.

          1.5.4.      dalyvių grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu – notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją (jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su AB „Lietuvos geležinkeliai" sudaryti pardavimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, bei numatyta kuris iš jungtinės sutarties dalyvių įgaliojamas jungtinės veiklos sutarties dalyvių vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkursą – pasirašyti sutartį, taip pat turi būti numatyta solidarinė visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių AB „Lietuvos geležinkeliai" nevykdymą nežiūrint jų įnašo į jungtinės veiklos sutartį);

          1.6.         Vokų atplėšimas įvyks 2017 m. spalio 16 d. 12.00 val.  AB "Lietuvos geležinkeliai" patalpose, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 218 kab., AB "Lietuvos geležinkeliai" Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijos posėdžio metu (posėdis protokoluojamas). Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų tinkamai įgalioti atstovai.

          2.    Pasiūlymų nagrinėjimas

        2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka sau teisę nenagrinėti pasiūlymų konkurso dalyvių, kurie nepateikė bent vieno iš šių sąlygų 1.5 punkte išvardytų dokumentų arba konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka šių sąlygų 1.4. punkto reikalavimų ar pateiktas vokas neatitinka šių sąlygų 1.1 punkto  reikalavimų.

        2.2. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas dalyvis, pateikęs konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus.

         2.3. Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuriame siūloma mažesnė nuomos kaina nei skelbta pradinė ar pasiūlymas teikiamas ne visam nuomojamam objektui t.y. ne visoms ūkinių pastatų patalpoms, laikomas negaliojančiu, pradinė įmoka konkurso dalyviui negrąžinama.

         2.4. Gavus du ar daugiau pasiūlymų konkurso sąlygas atitinkančių pasiūlymų, konkurso laimėtojas nustatomas, atsižvelgiant į siūlomą aukščiausią nuomos kainą. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią kainą.

         2.5. Jei konkurso dalyvių pasiūlytos aukščiausios kainos yra vienodos ar skiriasi ne daugiau nei 2 procentais, konkurso laimėtojas iš šių dalyvių nustatomas antrajame konkurso etape - tiesioginių derybų būdu, pradine derybų kaina laikant konkurso pasiūlymo kainą. Tiesioginės derybos vykdomos pagal Bendrovės patvirtintas tiesioginių derybų sąlygas.

          2.6. Konkurso laimėtojui po vokų atplėšimo pareiškusiam apie savo pasiūlymo anuliavimą, atsisakius pasirašyti nuomos sutartį ar pareiškus, kad nesutinka su šiomis konkurso sąlygomis, arba dėl jo kaltės nepasirašius nuomojamo objekto nuomos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka teisę anuliuoti konkurso rezultatus, pradinė konkurso dalyvio įmoka laimėtojui negrąžinama. Šis asmuo 1 metus bus laikomas nepatikimu ir iš jo pasiūlymai dalyvauti kituose AB „Lietuvos geležinkeliai" organizuojamuose nekilnojamojo turto nuomos   konkursuose bus nepriimami 1 metus. Anuliavus konkurso rezultatus skelbiamas naujas konkursas. Neanuliavus konkurso rezultatų, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę siūlyti sudaryti nuomos sutartį konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusiam dalyviui, pasiūliusiam didžiausią nuomos kainą.

          2.7. Nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė melagingus duomenis šių sąlygų 1.5.2 p. nurodytame dokumente, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę nutraukti konkurso procedūras, anuliuoti konkurso rezultatus, jei jie buvo suvesti ar vienašališkai nutraukti sutartį, jei ji buvo sudaryta. Tokiu atveju konkurso dalyviui, pateikusiam melagingus duomenis, negrąžinama pradinė įmoka ir nekompensuojami jokie nuostoliai.

          3.    Kitos sąlygos:

         3.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

          3.2.    Sutartis pasirašoma pagal Bendrovėje patvirtintų standartinių sutarčių formose nurodytas sąlygas (derybos dėl šių sąlygų negalimos).

          3.3.    Naudojimo sąlygos: patalpos išnuomojamos sandėliavimo veiklai. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.