Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

Aukciono būdu nuomojamos 64,92 kv.m garažo (unik. Nr. 1098-9007-8016) II aukšto patalpos, esančios Panerių g. 38B, Vilniuje (nuomos aukcionas Nr. VGIN-522

Paskelbimo data ir laikas: 2018-03-27 11:51
Skelbimo pavadinimas: AB "Lietuvos geležinkeliai" aukciono būdu nuomoja 64,92 kv.m garažo (unik. Nr. 1098-9007-8016) II aukšto patalpas, esančias Panerių g. 38B, Vilniuje.
Skelbimo tekstas:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ NR. VGIN-522    

           

 1. Nuomojamas objektas: 64,92 kv.m garažo (unik. Nr. 1098-9007-8016) II aukšto patalpos, esančios Panerių g. 38B, Vilniuje.
 2. Naudojimo sąlygos: nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" struktūriniu padaliniu.
 3. Nuomos terminas: iki 2018 m. gruodžio 31 d, su galimybe sutartį atnaujinti.
 4. Objektas išnuomojamas veiklai, kuri turi būti raštiškai suderinta su AB „Lietuvos geležinkeliai" struktūriniu padaliniu, t.y. kartu su paraiška turi būti pateikiamas struktūrinio padalinio veiklos suderinimo raštas;
 5. Pradinis nuompinigių dydis –  2,82 Eur/kv.m  be PVM per mėn. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM (paskaičiuoti ir nurodyti PVM sumą). Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
 6. Minimalus aukciono kainos kėlimo intervalas – 0,10 Eur/kv.m.
 7. Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2018 m. balandžio 5 d.,  kasdien nuo 8 val. iki 15 val.  suderinus su atsakingais darbuotojais: Irina Žarova (tel. 8-5 269 2205, mob. t. 8618 23050, el. pastas  i.zarova@litrail.lt ; Vytautas Šinkūnas (tel. 8-5 269 2233, mob. t. 8618 66815, el. paštas v.sinkunas@litrail.lt.
 8. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s.  LT94 7044 0600 0400 7998  AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-522). Jei aukciono  dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 9. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 10. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą           Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

11.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;

11.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

11.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);

11.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;

12. Sąlygų 11 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.

13. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.

14. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

15. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.

 1. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2018 m. balandžio 24 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-522

[nurodyti objektą iš 1. punkto]

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

teikiamos nuo 2018 m. balandžio 10 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 17 d.  11 val. adresu: Mindaugo g. 12, LT- 03603 Vilnius, 001B kab. Asmuo atsakingas už paraiškų (aukciono dalyvių) registravimą – Dalia Katauskienė, tel. (8~5) 269 3815;  el. paštas: d.katauskiene@litrail.lt.

 1. Aukcionas įvyks 2018 m. balandžio 24 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Jolitą Dudulienę (tel. (8~5) 269 3024; mob. (8610) 61947; el. paštas: j. duduliene@litrail.lt).