Archyvas

Tiekėjai paraginti nepiktnaudžiauti ir nestabdyti „Rail Baltica" projekto

AB „Lietuvos geležinkeliai" raštu kreipėsi į potencialius atviro konkurso „Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda-Kaunas rekonstrukcija (2-4 statiniai). Rangos darbų pirkimas" tiekėjus, skatindama elgtis sąžiningai ir nepiktnaudžiauti jiems įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis.

Rašte teigiama, kad pastaruoju metu pastebima tendencija, jog vykdomų viešųjų pirkimų dalyviai (tiekėjai) piktnaudžiauja jiems įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis: reiškia nepagrįstus reikalavimus, pretenzijas bei stabdo pirkimų procedūras, siūlo didesnes nei rinkos statybos darbų kainas, siekdami ne tiek viešojo pirkimo sutarties sudarymo, kiek mėgindami žlugdyti pirkimus vedini siaurų asmeninių interesų.

Pažymėta, kad nepagrįstai vilkindami projekto pirkimų įgyvendinimą, tiekėjai apsunkina ir savo pačių galimybes laiku įgyvendinti „Rail Baltica"projektą. Šiam projektui suteiktas ypatingas nacionalinis teisinis statusas, todėl bet kokie mėginimai žlugdyti tokio projekto vykdymą laikytini ne tik AB„Lietuvos geležinkeliai" teisėtų interesų, bet ir viešojo intereso pažeidimu.

AB „Lietuvos geležinkeliai" yra viena didžiausių perkančiųjų organizacijų Lietuvoje. Bendrovė griežtai vadovaujasi teisės viršenybės, teisingumo, sąžiningumo, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir abipusio pripažinimo principais. Tiekėjai informuoti, kad nesąžiningas jų elgesys nebus toleruojamas. Nustačius piktnaudžiavimo atvejus reiškiant nepagrįstas pretenzijas ar siūlant didesnes nei rinkos statybos darbų kainas bus imamasi visų priemonių siekiant tokių asmenų atsakomybės. Ekonomiškai nepagrįstos viešųjų pirkimų sutartys nebus sudaromos.

„Rail Baltica" projektas LR Vyriausybės nutarimu pripažintas svarbiu ekonominiu, o LR Seimo nutarimu – ypatingos valstybinės svarbos projektu. „Rail Baltica" projektas yra prioritetinis transporto infrastruktūros projektas ir Europos Sąjungos mastu. Siekiant laiku įsisavinti visą Lietuvai skirtą tarptautinių fondų paramą yra būtina operatyviai ir disciplinuotai vykdyti visas finansuotinas veiklas bei šių veiklų viešuosius pirkimus. Bet koks mėginimas nepagrįstai stabdyti projektų vykdymą viešųjų pirkimų stadijoje gali sąlygoti didžiulę žalą viešajam interesui.

 

Vidaus ir išorės ryšių sektoriaus inf.

[email protected]

8 5 269 30 29

Atnaujinta 2014-03-13