Mokymai

 

Vykdome formaliuosius (licencijuotus) mokymus pagal   Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos išduotą licenciją šioms programoms:

  1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (560102208), 80 val.,
  2. Geležinkelio transporto darbininko (261104104), 160 val.,
  3. Nuo žemės valdomų tiltinių  kranų operatoriaus (260104103), 72 val.,
  4. Traukinių derintojo (262104111), 480 val.,
  5. Traukinių konduktoriaus (362104101), 480 val.,
  6. Kėlimo kranų darbo vadovo (560104104), 54 val.,
  7. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro (560071603), 40 val.,
  8. Oro kompresorių priežiūros meistro (560071601), 32 val.
Taip pat, vykdome šiuos neformaliuosius mokymus:

Mokymo kurso baigimas suteikia teisę asmenims laikyti egzaminą, siekiant teisės aktų nustatyta tvarka įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu saugos specialisto pažymėjimą, galiojantį vežant visų klasių pavojinguosius krovinius

Mokymo kurso baigimas suteikia teisę asmenims laikyti egzaminą, siekiant teisės aktų nustatyta tvarka įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu saugos specialisto pažymėjimą, galiojantį vežant 1 klasės pavojinguosius krovinius.

Mokymo kurso baigimas suteikia teisę asmenims laikyti egzaminą, siekiant teisės aktų nustatyta tvarka įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu saugos specialisto pažymėjimą, galiojantį vežant 2 klasės pavojinguosius krovinius.

Mokymo kurso baigimas suteikia teisę asmenims laikyti egzaminą, siekiant teisės aktų nustatyta tvarka įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu saugos specialisto pažymėjimą, galiojantį vežant 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojinguosius krovinius.

Mokymo kurso baigimas suteikia teisę asmenims laikyti egzaminą, siekiant teisės aktų nustatyta tvarka įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu saugos specialisto pažymėjimą, galiojantį vežant 7 klasės pavojinguosius krovinius.

Mokymo kurso baigimas suteikia teisę asmenims laikyti egzaminą, siekiant teisės aktų nustatyta tvarka įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu saugos specialisto pažymėjimą, galiojantį vežant pavojinguosius krovinius, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviacinį kurą, priskiriamą prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863.

Mokymai skirti asmenims, turintiems pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio14 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Mokymai skirti asmenims, turintiems pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio14 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Mokymai skirti asmenims, turintiems pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio14 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Programa parengta ir skirta darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, norintiems susipažinti su krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose ir konteineriuose reikalavimais, negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo tvarka, krovinio siuntimo, plombavimo, tikrinimo bei važtos dokumentų pildymo reglamentavimu vežant geležinkelių transportu Lietuvos Respublikoje. Taip pat norintiems susipažinti su taisyklių, reglamentuojančių tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sąlygas, reikalavimais ir nuostatomis bei taikymu vežant krovinius geležinkelių transportu tarptautiniame susisiekime. Susipažinti su Tarptautinio krovinių vežimo, taikant COTIF (vienodąsias CIM ir CUV teisės nuostatas), sąlygomis, tinkamai įforminti CIM, CUV arba CIM/SMGS važtaraščius, teikti paraiškas dėl siuntų, vežamų vagonų grupėmis su vienu važtaraščiu, derinimo bei asmenims, norintiems susipažinti su krovinių, pakrautų į konteinerius, vežimo geležinkelių transportu sąlygomis NVS šalių, Gruzijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikų teritorijomis.

Mokymo programa skirta mokyti darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems įmonių vadovams, įmonių atskirų struktūrinių padalinių, esančių kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovams, kurie darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojami įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, mokyti.

Asmenys privalo turėti Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose ir Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu pažymėjimus.

Asmeniui, baigusiam mokymus ir išlaikiusiam egzaminą išduodamas bendrovėje patvirtintos formos pažymėjimas, suteikiantis teisę valdyti ir eksploatuoti dozuojamuosius biralinius vagonus (hoperius).

     AB Lietuvos Geležinkeliai teikiamų mokymų kainos.

 

Akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu AB „Lietuvos geležinkeliai" suteikta akreditacija ir teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal kompetencijų sąrašą.

Kontaktai

Visais mokymų klausimais kreiptis:
tel. 269 2996, 269 2572, 8 693 84564, 8 693 35801, el.p. n.zaveckiene@litrail.lt, s.bergner@litrail.lt 
 

 

Atnaujinta 2016-07-21