Lietuvos geležinkelių jaunimo organizacija (LGJO)

  1. Lietuvos geležinkelių jaunimo organizacija (LGJO) yra visuomeninio pobūdžio bendrovės organizacinis vienetas, įsteigtas bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu jaunų bendrovės darbuotojų interesams atstovauti, skatinti jų aktyvumą, motyvuoti juos siekti geresnių bendrovės veiklos rezultatų. Organizacija nėra juridinis asmuo ar savarankiškas bendrovės struktūrinis padalinys.
  2. Organizacija savo veikloje vadovaujasi norminiais teisės aktais, AB „Lietuvos geležinkeliai" kolektyvine sutartimi, bendrovės teisės aktais ir savo nuostatais, kuriuos tvirtina bendrovės generalinis direktorius.
  3. Organizacijos veikla finansuojama iš bendrovės lėšų atsižvelgiant į finansines galimybes.
  4. Organizacija atstovauja 16–35 metų amžiaus asmenims, kurie susiję su bendrove teisiniais darbo santykiais.
  5. Organizacijos valdymo organai yra generalinė taryba ir regioninės tarybos. Jų sudarymo tvarką, įgaliojimų trukmę, kompetenciją ir atsakomybę nustato šios organizacijos nuostatai.
  6. Organizacijos veiklą organizuoja ir ją vykdo generalinė taryba. Organizacijai atstovauja generalinės tarybos pirmininkas, kuris taip pat yra Lietuvos geležinkelių jaunimo organizacijos pirmininkas, arba jo įgaliotas pavaduotojas.
  7. Organizacija siekdama savo tikslų rengia jaunų bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, įgyvendina kitas priemones, organizuoja visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą, skatina aktyvų dalyvavimą bendrovės ūkinėje, komercinėje ir socialinėje veikloje, remia kitą su jaunų bendrovės darbuotojų bei bendrovės interesų įgyvendinimu susijusią veiklą.
  8. Vykdydama savo veiklą organizacija teikia bendrovės generaliniam direktoriui pasiūlymus dėl jaunų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo būdų ir jų realizavimo, dėl jaunų darbuotojų karjeros galimybių ar šių darbuotojų paskatinimo, taip pat dėl bendrovės lėšų skyrimo organizacijos rengiamiems ar jos remiamiems projektams, susijusiems su kvalifikacijos kėlimu, sveikatos apsauga, kultūra, mokslu, švietimu, sportu ir kt. sritimis, įgyvendinti, bendradarbiauja su visais bendrovės struktūriniais padaliniais,
  9. Organizacija gali dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje ir turėti kitas teises bei pareigas, jeigu jos neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir bendrovės interesams.
 

Atnaujinta 2016-05-24