SUTIKIMO SĄLYGOS

 

Kandidatuodami į laisvą darbo vietą AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – Bendrovė) pateikėte savo gyvenimo aprašymą (toliau – CV), motyvacinį laišką ir (arba) kitus kandidatuoti reikalingus duomenis. Jei šį kartą nebūsite pakviestas (-a) dirbti Bendrovėje, Jums sutikus, norėtume saugoti Jūsų kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus asmens duomenis, kad jie būtų įvertinti per kitas atrankas, kai ieškosime panašios kvalifikacijos darbuotojo.

Jei sutiksite, Bendrovė tvarkys Jūsų kandidatavimo dokumentuose pateiktus asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, gebėjimais ir profesiniais įgūdžiais, taip pat kontaktinius duomenis, kurie reikalingi, kad galėtume su Jumis susisiekti.

Pateiktus duomenis pirmiau nurodytu tikslu saugosime 3 (trejus) metus nuo šio sutikimo pasirašymo dienos, nebent Jūs pareikalausite juos panaikinti anksčiau.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi Bendrovės nurodymų teikia mums su kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz., personalo atrankos, informacinių technologijų ir kt.). Taip pat galime Jūsų asmens duomenis perduoti kitoms įmonėms, priklausančioms Bendrovės įmonių
grupei – UAB „Vilniaus lokomotyvų depas", UAB „Gelsauga", UAB „Geležinkelių tiesimo centras", AB „LG CARGO" ir UAB „LG Keleiviams", jei šios įmonės, rengdamos atranką, ieškos Jūsų kvalifikaciją atitinkančių darbuotojų. Jei nesutinkate, kad asmens duomenys būtų perduoti minėtoms įmonėms, prašome apie tai nedelsdamas (-a) informuoti Bendrovę šiame dokumente nurodytu el. paštu ar telefonu.

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
  • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam");
  • reikalauti, kad Bendrovė apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso labui arba tai būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
  • gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Duomenų valdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai", juridinio asmens kodas 110053842, buveinės adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 269 2038, el. paštas [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūno tel. (8 5) 269 3627, el. p. [email protected]

 

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, pranešdami apie tai duomenų apsaugos pareigūnui šiame sutikime nurodytais kontaktais. Jei taip nuspręsite, tai neturės įtakos iki atšaukiant sutikimą atlikto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.