« Atgal

Sutarčių sudarymas

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Krovinių vežimo direkcijos Komercijos departamento Klientų sutarčių skyrius

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:

Skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 269 3113, faks. (8 5) 269 2912, r.nosalis@litrail.lt

Skyriaus viršininko pavaduotojas

(8 5) 269 2449, l.makaravicius@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Sutarčių sudarymas

Teikiamos paslaugos apibūdinimas

Atitinkamų sutarčių sudarymas ir šių paslaugų teikimas bei už šių sutarčių rengimą atsakingų darbuotojų kontaktinė informacija:
1. Vežimų organizavimo sutartys – LR ir užsienio valstybėse registruotų ūkio subjektų geležinkelių transporto ekspedicinė veikla vykdant krovinių vežimą ir ekspedijavimą tranzitu per LR teritoriją (esminė sąlyga), o taip pat importą ir eksportą. Suteikiama teisė atsiskaityti už vežimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas, teikiamas LR teritorijoje. Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo su užsienio valstybėse registruotomis įmonėmis (8 5) 269 3182, su LR registruotomis įmonėmis – tel. (8 5) 269 3792.
2. Vežimų organizavimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutartys – papildomų geležinkelių paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, teikimas LR geležinkelių stočių privažiuojamuosiuose geležinkelių keliuose (vagonų varymas, manevravimas ir kt.). Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo su šiaurės, šiaurės rytų, vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje veiklą vykdančiomis įmonėmis (8 5) 269 2134, su rytų, pietryčių, pietų ir pietvakarių Lietuvoje veiklą vykdančiomis įmonėmis – tel. (8 5) 269 3164.
3. Vagonų nuomos sutartys – AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausančių prekinių vagonų nuoma. Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų (8 5) 269 3765 / 269 29 52 / 269 2817.
4. Papildomų paslaugų sutartys – krovinių perkrovimo (krovos) darbų, sandėliavimo (ilgalaikiam krovinių sandėliavimui suteikiant atitinkamą plotą), įrenginių nuomos paslaugų teikimas LR geležinkelių stotyse. Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų (8 5) 269 2134 / 269 3164.
5. Prekinių vagonų einamojo atkabinamojo remonto sutartys – privačių prekinių vagonų atkabinamojo einamojo remonto LR teritorijoje paslaugos teikimas. Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų (8 5) 269 2690.
6. Privačių prekinių vagonų ridos apskaitos automatizuotoje duomenų bazėje sutartys – ūkio subjektų valdomų (naudojamų) privačių prekinių vagonų, kurie remontuojami pagal ridą, ridos apskaitos tvarkymas prekinių vagonų parko automatizuotoje duomenų bazėje ir informacijos apie šių vagonų ridą teikimas. Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų (8 5) 269 3164.
7. Prekinių vagonų naudojimo sutartys (susitarimai) – sudaroma dėl užsienio valstybių vežėjų prekinių vagonų naudojimo LR teritorijoje bei AB „Lietuvos geležinkeliai" prekinių vagonų naudojimo kitose užsienio šalyse ir jų grąžinimo.
8. Naudojimosi informacine sistema „KROVINYS" internete sutartys – naudojimasis šia sistema, tvarkant krovinių vežimą geležinkeliais lydinčius dokumentus – važtaraščių pildymas internetu, užsakant riedmenis, derinant vietinių ir tarptautinių vežimų paraiškas, kontroliuojant riedmenų judėjimą LR teritorijoje, kontroliuojant atsiskaitymus ir kt. Kontaktinis tel. dėl šių sutarčių sudarymo bei su tuo susijusių klausimų (8 5) 269 3182.
9. Kitos, su krovinių vežimu susijusios, sutartys (susitarimai).

LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas;
Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklės;
Tarptautinis krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS);
Vienodoji tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutartis (CIM);
Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF 1999);
Bendroji prekinių vagonų naudojimo sutartis (AVV);
Privačių prekinių vagonų naudojimo ir numerinės apskaitos taisyklės;
Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių vežimo tarifų knyga 01-LG;
Tranzitinių krovinių vežimo tarifų knyga TKT-LG;
Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainynas PP-LG;
kiti galiojantys geležinkelių transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas sudaryti atitinkamą sutartį bei dėl atitinkamų konkrečių ir aiškiai suformuluotų paslaugų teikimo;
Tikslūs įmonės rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, juridinis ir pašto adresai, tel., fakso numeriai, el. paštas, banko rekvizitai);
Įmonės atstovo įgaliojimas pasirašyti sutartį, jei ją pasirašys ne įmonės vadovas, veikiantis pagal įstatus;
Įmonės įstatų, įmonės steigimo dokumentų, įmonės registracijos pažymėjimo, PVM mokėtojo pažymėjimo, įmonės vadovo arba įmonę atstovaujančio ir sutartį pasirašančio atstovo asmens dokumento kopijos (sudarant Vežimų organizavimo sutartis ir kt.);
Įmonės atstovo, kuris naudosis informacine sistema „KROVINYS", pareigos, vardas, pavardė bei jo kontaktinė informacija (sudarant Naudojimosi informacine sistema „KROVINYS" internete sutartis);
Nuosavybės teisę į atitinkamą objektą patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centras pažymėjimas ir pan.), rašytinė sutartis (susitarimas) ar turto savininko raštu išreikšta valia, suteikianti naudotojui teisę naudotis atitinkamu objektu, jei objektu, kuris susijęs su AB „Lietuvos geležinkeliai" paslaugų teikimu, tiesiogiai pageidauja naudotis ne jo tiesioginis savininkas (sudarant Vežimų organizavimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutartis).
Kiti dokumentai, įrodantys sąsają su nuosavybės teise priklausančiu, turto patikėjimo ar kitaip valdomu objektu, o taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai" reikalavimu kiti dokumentai.

Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti)

Priklausomai nuo sutarties tipo:
    - 1–2 metai;
    - neterminuotas laikotarpis (sudarant Naudojimosi IS „KROVINYS" internete sutartis).

Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Pagal Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių vežimo tarifų knygoje 01-LG, Tranzitinių krovinių vežimo tarifų knygoje TKT-LG, Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyne PP-LG nustatytus įkainius ir tvarką.

Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys

Laisvos formos prašymas

Paslaugos teikimo ypatumai

Nuomojant vagonus iš AB „Lietuvos geležinkeliai" būtina iš anksto suderinti prekinių vagonų kursavimo per kitų valstybių geležinkelius maršrutą.