Atlygio valdymas LG įmonių grupėje įgyvendinamas taikant vieningus principus bei standartus. Atlygio valdymas yra nukreiptas į:

•  Darbuotojų pritraukimą, motyvavimą ir išlaikymą;

•  Darbuotojų tobulėjimo skatinimą;

•  Vidinio teisingumo principų atlyginant už darbą ir pastangas užtikrinimą;

•  Sąlygų darbuotojų produktyvumui didinti sudarymą ir tobulinimą;

•  Efektyvų personalo kaštų valdymą.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamas atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės. Ji nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką.

Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus LG įmonių grupės veiklos tikslus ir individualius veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti ir taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2018 m.

2019 I ketv.

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur (pagal senąją mokesčių sistemą)

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur (pagal naująją mokesčių sistemą)

Generalinis direktorius*

1

6401

1

8251

Aukščiausio lygmens vadovai*

8

5318

8

6856

Vidurinio lygmens vadovai, vyriausieji specialistai

1196

1794

1273

2334

Specialistai, darbininkai

6073

1105

6195

1456

Viso

7278

1124

7478

1612

* – Pateiktas darbo sutartyje nustatyto atlygio dydžio vidurkis.

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios metinės dalies, išmokamos metams pasibaigus - metinio paskatinimo. Maksimali metinio paskatinimo galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio.

Bendrovės generalinio direktoriaus kintamojo metinio darbo užmokesčio dalis (metinis paskatinimas) yra susieta su "Lietuvos geležinkelių" įmonių grupės metinių tikslų pasiekimu. Kitų aukščiausio lygmens vadovų metinis skatinimas siejamas ir su Grupės, ir su pavaldžios funkcijos tikslų pasiekimu. Metinio skatinimo aukščiausio lygio vadovams tvarką tvirtina bendrovės valdyba. Kiekvienai metais bendrovės valdyba patvirtina Grupės metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę.

Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. faktinio darbo užmokesčio vidurkis, įvertinus 2018 m. išmokėtą metinį paskatinimą už 2017 m. rezultatus, sudarė 8 398 Eur, o aukščiausio lygmens vadovo - 6 174 Eur.

2019 metų tikslai, kuriuos Bendrovės generaliniam direktoriui iškėlė valdyba, yra orientuoti į: 

  • vertės akcininkui kūrimą (ROE, EBITDA, grynasis pelnas)
  • krovinių vežimą (krovinių vežimo pajamos ir pervežtų krovinių kiekis)
  • keleivių vežimą (keleivių vežimo pajamos ir pervežtų keleivių skaičius)
  • aukščiausio lygio infrastruktūros valdymą (išlaidos kelių priežiūrai ir traukinių darbo apimtis)
  • saugios veiklos užtikrinimą
  • bendrovės reputacijos gerinimą
  • LG strateginių ivesticinių projektų ir transformacijos portfelio programų  įgyvendinimą

Valdybos narių atlygis

Vardas, pavardė

Pareigos

Nepriklausomumo kriterijus

Kadencijos laikotarpis

Nustatytas metinis

atlygis neto*, Eur

Romas Švedas

Pirminikas

Nepriklausomas

2016 12 14 - 2020 12 14

18 000

Monika Rimkūnaitė-Bložė

Narys

Nepriklausomas

2016 12 14 - 2020 12 14

12 000

Christian Kuhn

Narys

Nepriklausomas

2018 02 26 - 2020 12 14

12 000

Alditas Saulius

Narys

Nepriklausomas

2018 02 26 - 2020 12 14

12 000

Rolandas Zukas

Narys

Nepriklausomas

2016 12 14 - 2020 12 14

12 000

Mantas Bartuška

Narys

Akcininko atstovas

2016 12 14 - 2020 12 14

0

Vladislav Kondratovič

Narys

Akcininko atstovas

2017 10 10 - 2020 12 14

0

* – Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420 patvirtintu "Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu". Į atlygį neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos sumoka Bendrovė. Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą neviršija 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), valdybos pirmininko - neviršija 1/3 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos).

Metinio neto atlygio suma gali būti mažesnė dėl valdybos nario savarankiškai mokamų pensijų kaupimo įmokų arba valdybos nario, užsienio šalies rezidento savarankiškai sumokamų mokesčių užsienio šalyje.

Audito komiteto narių atlygis

Vardas, pavardė

Pareigos

Nepriklausomumo kriterijus

Nustatytas metinis

atlygis neto*, Eur

Alditas Saulius

Pirminikas

Nepriklausomas

4 800

Irena Petruškevičienė

Narys

Nepriklausomas

3 200

Vladislav Kondratovič

Narys

Akcininko atstovas

0

* – Bendrovė įsipareigoja Komiteto nariui mokėti už Audito komiteto nario veiklą atlygį – 3 200 eurų per metus, bet neviršyti 1/15 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma, Audito komiteto pirmininkui – 4 800 eurų, bet neviršyti 4/45 dalių Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Atlygis už Komiteto nario veiklą mažinamas, jeigu Komiteto narys nedalyvauja Komiteto posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo Komiteto nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta Sutartyje ar ją vykdo netinkamai.

 
 

Atnaujinta 2019-07-25