« Atgal

Negyvenamųjų patalpų S. Daukanto g. 63 Radviliškyje, nuomos aukcionas Nr.1173-N

Paskelbimo data ir laikas: 2017-07-31 10:43
Skelbimo pavadinimas: Negyvenamųjų patalpų S. Daukanto g. 63 Radviliškyje, nuomos aukcionas Nr.1173-N
Skelbimo tekstas:


AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ      

 1. Nuomojami objektai S. Daukanto g. 63 Radviliškyje:  

108,78 kv. m ploto patalpos Paruošimo cecho 3P1p priestate 1p3p (unikalus Nr. 7189-0001-4038);

80,60 kv. m ploto patalpos Pagalbinio remonto cecho 5P1p priestate 3g3p (unikalus Nr. 7189-0001-4056);

53,63 kv. m ploto patalpos Buitiniame pastate 7H3p (unikalus Nr. 7189-0001-4070);

45,19 kv. m ploto patalpos Buitiniame pastate 14L3p (unikalus Nr. 7189-0001-4149).

 1. Naudojimo sąlygos: veiklai, suderintai su Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depu.  Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.
 2. Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.
 3. Pradinis nuompinigių dydis:  

Paruošimo cecho 3P1p priestate 1p3p1,08 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Pagalbinio remonto cecho 5P1p priestate 3g3p1,30 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Buitiniame pastate 7H3p1,30 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Buitiniame pastate 14L3p1,30 Eur/kv. m (be PVM) per mėn.

            Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

 1. Patalpas galima nuomotis dalimis, patalpų planą suderinus su Radviliškio lokomotyvų depu, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią bendrą nuompinigių dydį.
 2. Objektai gali būti apžiūrėti iki š. m. rugpjūčio 23 d. 16 val., konkretų laiką suderinus su atsakingais darbuotojais: Tomu Vaišnoru (tel. (8-422) 20170, (8-685)85997) ir/ar Violeta Liubiniene (tel. (8-422) 20212).
 3. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į b. s. LT237044060004028676 (gavėjas – AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depas).  Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 4. Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.
 5. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.
 6. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2017 m. rugpjūčio 28 d. 12.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. 1172-N

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

teikiamos iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. 11 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė tel. (8~5) 2692185; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

 1. Komisijos posėdis įvyks 2017 m. rugpjūčio 28 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Arvydą Nemčinavičių (tel. (8~5) 269 3043; mob. 861686785; el. paštas: narvydas@litrail.lt).

 

108,78 kv. m ploto patalpos Paruošimo cecho 3P1p priestate 1p3; 80,60 kv. m ploto patalpos Pagalbinio remonto cecho 5P1p priestate 3g3p; 53,63 kv. m ploto patalpos Buitiniame pastate 7H3p ir 45,19 kv. m ploto patalpos Buitiniame pastate 14L3p,

esančių S.Daukanto g. 63 Radviliškyje, viešo nuomos konkurso Nr. 1172-N sąlygos

            1.       Pasiūlymų pateikimas:

            1.1.    Pasiūlymai konkursui priimami iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. 11 val.  Lietuvos Respublikos laiku, konkurso dalyvio voke. Vokas turi būti užklijuotas, užantspauduotas (arba voko klijavimo vietos pažymėtos konkurso dalyvio parašais, jei konkurso dalyvis neturi antspaudo), ant jo turi būti užrašyta "Konkursui Nr. 1172-N" AB „Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos departamentui, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 225 kab., dalyvio pavadinimas ir adresas.

            1.2.    AB „Lietuvos geležinkeliai" neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu registruotu laišku grąžinamas dalyviui.

            1.3.    Reikalavimai pasiūlymui:

            1.3.1. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.

            1.3.2. Pasiūlyme turi būti nurodyti: konkurso dalyvio vardas, pavardė (įmonės pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), adresas, banko sąskaitos rekvizitai, PVM kodas (jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas), kontaktiniai telefono bei fakso numeriai, ar jis [ yra/nėra ] asocijuotas (susijęs) pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su AB „Lietuvos geležinkeliai".

            1.3.3. Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti siūlomą nuomos kainą eurais (be PVM), bei nurodyti, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis. Nuomos konkurse dalyvaujantis dalyvis turi nurodyti kokiai paskirčiai ketina naudoti nekilnojamąjį turtą. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas. Pasiūlymas turi būti pasirašytas konkurso dalyvio arba jo tinkamai įgalioto atstovo.

            1.4.    Konkurso dalyvis arba dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kartu su pasiūlymu pateikia:

            1.4.1. banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į b. s. LT237044060004028676 AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depui sumokėjo pradinę įmoką, lygią paskelbtos pradinės turto nuomos 2 mėnesių kainai. Pradinė konkurso laimėtojo įmoka įskaitoma kaip suma Sutarties įvykdymui užtikrinti. Konkurso dalyviams pateikusiems konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus ir nelaimėjusiems konkurso, pradinė įmoka grąžinama per 14 darbo dienų po nuomos sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo;

          1.4.2. patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių;

          1.4.3.   konkurso dalyvį identifikuojančio dokumento kopiją:

          1.4.3.1.                      fiziniai asmenys pateikia asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio parašu;

          1.4.3.2.                      juridiniai asmenys pateikia išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą arba elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI).

          1.4.4.   dalyvių grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu – notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją (jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su AB „Lietuvos geležinkeliai" sudaryti pardavimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, bei numatyta kuris iš jungtinės sutarties dalyvių įgaliojamas jungtinės veiklos sutarties dalyvių vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkursą – pasirašyti sutartį, taip pat turi būti numatyta solidarinė visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių AB „Lietuvos geležinkeliai" nevykdymą nežiūrint jų įnašo į jungtinės veiklos sutartį);

          1.5.      Vokų atplėšimas įvyks 2017 m. rugpjūčio 28 d. 12.00 val.  AB "Lietuvos geležinkeliai" patalpose, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, 218 kab., AB "Lietuvos geležinkeliai" Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijos posėdžio metu (posėdis protokoluojamas). Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų tinkamai įgalioti atstovai.

          2.    Pasiūlymų nagrinėjimas

        2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka sau teisę nenagrinėti pasiūlymų konkurso dalyvių, kurie nepateikė bent vieno iš šių sąlygų 1.4 punkte išvardytų dokumentų arba konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka šių sąlygų 1.3. punkto reikalavimų ar pateiktas vokas neatitinka šių sąlygų 1.1 punkto  reikalavimų.

        2.2. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas dalyvis, pateikęs konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus.

         2.3. Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuriame siūloma mažesnė nuomos kaina nei skelbta pradinė, laikomas negaliojančiu, pradinė įmoka konkurso dalyviui negrąžinama.

         2.4. Gavus du ar daugiau pasiūlymų konkurso sąlygas atitinkančių pasiūlymų, konkurso laimėtojas nustatomas, atsižvelgiant į siūlomą bendrą nuompinigių dydį. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią bendrą nuompinigių dydį.

         2.5. Jei konkurso dalyvių pasiūlytos aukščiausios kainos yra vienodos ar skiriasi ne daugiau nei 2 procentais, konkurso laimėtojas iš šių dalyvių nustatomas antrajame konkurso etape - tiesioginių derybų būdu, pradine derybų kaina laikant konkurso pasiūlymo kainą. Tiesioginės derybos vykdomos pagal Bendrovės patvirtintas tiesioginių derybų sąlygas.

          2.6. Konkurso laimėtojui po vokų atplėšimo pareiškusiam apie savo pasiūlymo anuliavimą, atsisakius pasirašyti nuomos sutartį ar pareiškus, kad nesutinka su šiomis konkurso sąlygomis, arba dėl jo kaltės nepasirašius nuomojamo objekto nuomos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka teisę anuliuoti konkurso rezultatus, pradinė konkurso dalyvio įmoka laimėtojui negrąžinama. Šis asmuo 1 metus bus laikomas nepatikimu ir iš jo pasiūlymai dalyvauti kituose AB „Lietuvos geležinkeliai" organizuojamuose nekilnojamojo turto nuomos   konkursuose bus nepriimami 1 metus. Anuliavus konkurso rezultatus skelbiamas naujas konkursas. Neanuliavus konkurso rezultatų, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę siūlyti sudaryti nuomos sutartį konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusiam dalyviui, pasiūliusiam didžiausią nuomos kainą.

          2.7. Nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė melagingus duomenis šių sąlygų 1.4.2 p. nurodytame dokumente, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę nutraukti konkurso procedūras, anuliuoti konkurso rezultatus, jei jie buvo suvesti ar vienašališkai nutraukti sutartį, jei ji buvo sudaryta. Tokiu atveju konkurso dalyviui, pateikusiam melagingus duomenis, negrąžinama pradinė įmoka ir nekompensuojami jokie nuostoliai.

          3.    Kitos sąlygos

         3.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

          3.2.    Sutartis pasirašoma pagal Bendrovėje patvirtintų standartinių sutarčių formose nurodytas sąlygas (derybos dėl šių sąlygų negalimos).

          3.3.    Naudojimo sąlygos: veiklai, suderintai su Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depu.  Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.